#داستان_آشپزخانه

 • دو نیم سکه بهار آزادی
 • قرعه کشی بین شرکت کنندگان

این بازی به پایان رسیده است نتایج قرعه کشی بزودی اعلام میگردد

تصویر داستان آشپزخانه
قوانین مسابقه

برای اینکه امتیاز بیشتری بگیری و جزو برنده ها باشی یادت باشه که :


جدول امتیازات 10 نفر برتر
۴ آبان پایان مسابقه
 • 01
  شماره : 0918***2206
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0937***2388
  44  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0922***8148
  9  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0910***0095
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0918***8834
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0936***4011
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0910***9401
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0918***1152
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0921***9408
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0918***3197
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0918***6159
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0918***6133
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0930***3670
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0910***2397
  0  |  1500 امتیاز
 • 01
  شماره : 0938***6693
  0  |  1500 امتیاز
 • 02
  شماره : 0991***8675
  0  |  1490 امتیاز
 • 03
  شماره : 0930***0478
  0  |  1480 امتیاز
 • 03
  شماره : 0939***5144
  58  |  1480 امتیاز
 • 04
  شماره : 0938***1921
  3  |  1470 امتیاز
 • 05
  شماره : 0937***4946
  0  |  1440 امتیاز
 • 05
  شماره : 0918***7681
  0  |  1440 امتیاز
 • 05
  شماره : 0994***7000
  0  |  1440 امتیاز
 • 05
  شماره : 0936***4909
  0  |  1440 امتیاز
 • 06
  شماره : 0918***7681
  0  |  1430 امتیاز
 • 06
  شماره : 0930***3241
  0  |  1430 امتیاز
 • 07
  شماره : 0918***1797
  0  |  1420 امتیاز
 • 07
  شماره : 0919***5160
  1  |  1420 امتیاز
 • 08
  شماره : 0914***8237
  1  |  1410 امتیاز
 • 09
  شماره : 0918***6602
  0  |  1400 امتیاز
 • 09
  شماره : 0918***2506
  14  |  1400 امتیاز
 • 09
  شماره : 0905***1942
  0  |  1400 امتیاز
 • 10
  شماره : 0935***3878
  0  |  1390 امتیاز

این بازی به پایان رسیده است نتایج قرعه کشی بزودی اعلام میگردد